برنامک هوشمندسهم
شنبه، 3 تير 1396

نرم‌افزار سرمایه‌گذار هوشمند برای موبایل به منظور ارائه اطلاعات تحلیلی کوتاه‌مدت و بلندمدت به سرمایه‌گذاران خرد حقیقی به صورت تکنیکی و بنیادی ایجاد می‌شود. از طریق این نرم‌افزار کسی که مایل به آوردن نقدینگی به بورس است می‌تواند کلیه نمادهای بازار سرمایه را از دو منظر مزبور بررسی نمایدو کلیه آموزش‌های ابتدایی در مورد بورس و نمادهای بورسی دریافت نماید. برای تحلیل سرمایه‌گذاری به صورت بنیادی از معیارهای هفت‌گانه گراهام و برای سفته‌بازی کوتاه‌مدت از نمودارهای تکنیکال به شرح ذیل استفاده می‌گردد.

اساس کار در این نرم‌افزار به گونه‌ای است که فرض شده است کاربر هیچ اطلاعات اولیه‌ای از اصول اولیه بازار سهام دارا نیست و باید از صفر شروع کند، به این دلیل این نرم‌افزار باید کلیه اطلاعات مقدماتی بورسی را به کاربر ارائه نماید اما بدین منظور هم از وب و هم از برنامک باید کمک بگیرد.

الف) تحلیل سرمایه‌گذاری به صورت بنیادی گراهامی جهت نقدینگی بلندمدت

براساس این تحلیل شرایط هفت‌گانه اصول سرمایه‌گذاری بلندمدت برای هرسهم مورد بررسی قرار می‌گیرد و به شرح زیر به شخص معرفی و بررسی آن به صورت تایید یا رد به همراه توضیح مختصری ارائه می‌گردد.

 1. اندازه شرکت (سرمایه شرکت اگر از 100 میلیاردتومان(قابل استحصال از سایت بورس)
 2. پایستگی مالی( نسبت جاری شرکت ( قابل استحصال از سایت کدال)
 3. سابقه سودآوری شرکت (قابل دسترسی از کدال)
 4. وضعیت کنونی سودآوری(قابل دسترس از کدال)
 5. وضعیت نسبت قیمت به ارزش دفتری (قابل دسترس از کدال و بورس)
 6. سابقه تقسیم سود(کدال)
 7. حاشیه امنیت (کدال و بورس)

ب)تحلیل بنیادی بر اساس اصول سرمایه گذاری سایر بزرگان بورس شامل موارد زیر:

 1. وارن بافت
 2. فیلیپ فیشر
 3. دیوید درمن

پ)تحلیل های سفته‌بازی به صورت تکنیکی جهت نقدینگی کوتاه‌مدت با اهم موارد زیر

 1. مقایسه قدرت خریدارها
 2. ارائه آنالیز حجمی