تفاوت سهام ترجیحی یا ممتاز با سهام عادی چیست؟
يکشنبه، 25 تير 1396

سهام ترجیحی یا ممتاز، به سهامی گفته می شود که دارنده آن در دریافت سود نسبت به سهام داران عادی در اولویت دریافت قرار دارد. چنین سهامی حتی اگر یک سال زیان ده باشد در سال آتی، یا سال های آتی زمانی که سودده شده باشد، در دریافت سود مقدم است و اگر سهام ترجیحی یا ممتاز، تجمیعی یا cumulative هم باشد، در اولین سال پس از به سود رسیدن، ابتدا باید سودهای سالیان قبلی نیز که برای سهامداران ممتاز، تضمین شده بوده اند، پرداخت شود و سپس از سود باقی مانده، سود تقسیمی سایر سهامداران پرداخت می شود.